ECU Testing, Flashing and Validation

El nostre equip d’enginyeria té una àmplia experiència en test, reflahs i validació de ECUs de vehicles.
L’equip també té una àmplia experiència en els diferents busos de comunicació del vehicle (CAN, CANFD, LIN, FLEXRAY) i protocols (UDS, CCP, XCP) que ens permeten simular els senyals del vehicle, llegir / escriure les variables internes de l’ECU així com les falles de diagnòstic.

A la foto superior un exemple d’un rack de test desenvolupat per a un dels nostres clients per simular / mesurar diferents condicions d’una ECU de vehicle.

 

#ECUtesting #ECUvalidation #HIL